Loading...
Trainingen2018-02-28T13:44:17+00:00

TRAININGEN

Trainingen zijn vooral gericht op het ontwikkelingen van een andere mindset. Meer kennis van bepaalde zaken (ontwikkelingspsychologie, wet- en regelgeving, groepsdynamische processen) en het vergroten van zelf- reflectie en zelfbewustzijn versterken de positie die je inneemt in je werk- en in je privérelaties. Wat is het rendement? Je voorkomt herhaling van handelingen die niet werken. Je vergroot de mogelijkheid om nieuwe paden in te slaan en je leven vanuit een vernieuwd perspectief te bekijken. Wat zijn je drijfveren? Wat zijn je doelen?  En bovenal: wie wil je zijn. Of: waarin wil je als team het onderscheid maken.

Bij het werken aan “zelfsturing” in een training, staat in het bijzonder het zelf verantwoordelijkheid nemen centraal. Hier wordt, ondanks alle goede bedoelingen, niet altijd door organisaties op gestuurd.

De sturing moet er op gericht zijn dat een professional verantwoordelijkheid moet kunnen nemen en tegelijkertijd zich niet moet kunnen onttrekken aan het nemen van die verantwoordelijkheid. Dat vraagt van alle betrokkenen een andere basishouding: de organisatie faciliteert en spreekt aan op het oplossend vermogen van de professional. De professional leert om hier mee om te gaan en sterker nog: de organisatie te bevragen op haar handelswijze. Wanneer het management in plaats van het bewegen naar een cultuur van verantwoordelijkheid met regelmaat vervalt in gedrag naar controle en regelgeving, roept dit verwarring op bij medewerkers. In de training leren medewerkers om kritische vragen te stellen en wordt het management gestimuleerd tot zelfreflectie.

Organisaties met lef bieden hun teams training en coaching aan om zich hierin te ontwikkelen!

Wij bieden de volgende trainingen aan

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren
bron: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Als geregistreerd jeugdprofessional wil je weten wat je rechten en plichten zijn en waar je professioneel handelen op getoetst wordt. Professionals die vaak solitisch moeten werken voelen zich extra kwetsbaar.

In de training komt aan de orde:

Onderscheid Klachtrecht, Tuchtrecht, toezicht door Inspectie, NJI richtlijnen

 • Beroepscode
 • Maatregelen en de gevolgen
 • Ethische dilemma’s
 • Casusbespreking

Doelgroep: alle jeugdprofessionals die verplicht zijn zich te registreren en te maken hebben met de beroepscode en het tuchtrecht.

Trainer: jurist, management functie in de jeugdhulpverlening, ruime ervaring in de jeugd ggz. 

Bijeenkomsten: de training bestaat uit 2 dagdelen en heeft naast het informatieve deel ook een interactief deel waarin vragen aan de orde kunnen komen uit de dagelijkse praktijk. Tijdens de training wordt geoefend met het houden van een Moreel beraad en het aan de orde stellen van een ethisch dilemma volgens een stappenplan. Wat zijn de bij professionals levende angstbeelden over het tuchtrecht en hoe hiermee om te gaan in de keuzes waar je voor staat in je werk. Met name professionals die in zelfsturende teams werkzaam zijn voelen zich kwetsbaar in hun vaak solistische positie.Voor de periode tussen de beide dagdelen zal een huiswerkopdracht worden opgegeven.

Maximale groepsgrote: 12 – 14 personen, locatie in midden van het land (of bij incompany op locatie opdrachtgever)

Wat is verbeterd na het deelnemen aan de training:

 1. De communicatie in het team is verbeterd (we geven elkaar feedback)
 2. De onderlinge waardering is gegroeid (we kunnen elkaars kwaliteiten benoemen)
 3. We durven onze mening te uiten
 4. We communiceren beter met onze cliënten
 5. Cliënten voelen zich welkom bij ons
 6. Cliënten voelen zich begrepen door ons
 7. Taak- en resultaatgerichtheid is verbeterd

Doelgroep: professionele teams in de zorg

Trainer: ruime ervaring in de zorg, jurist, mediator, gecertificeerd consulent TSI. Benelux (instrument Gedrag & Drijfveren, Emotionele Intelligentie/EQ)

Bijeenkomsten: 4 dagdelen (of 2 hele dagen in company)

Maximale groepsgrote: 14 – 16 personen

Extra facultatief: Individuele rapportage Gedrag & Drijfveren (Teamwiel waarin de individuele uitkomsten in beeld worden gebracht), Individuele rapportage EQ). Kosten op aanvraag

Doelstelling:
Na het volgen van deze training heeft u kennis vàn en inzicht ìn de gevolgen van echtscheiding voor kinderen en jongeren in de verschillende ontwikkelingsfases. U herkent de signalen en heeft handvatten om hier mee om te gaan. Bij complexe scheidingen kunnen kinderen en jongeren problemen gaan krijgen in hun ontwikkeling. U krijgt inzicht in deze problematiek en wanneer deze een belemmering gaan vormen in de ontwikkeling van het kind of de jongere.

Duur:
1 dagdeel van 4 uur

Materiaal:
Hand-outs waarin inhoudelijke informatie op basis van de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut wordt gegeven

Aantal deelnemers:
Maximaal tussen 12 en 16 deelnemers

Module Communiceren met gescheiden ouders (basis, 1 dagdeel)

Doelstelling:
Na het volgen van deze training herkent u de onderdelen van moeizaam verlopende communicatie tussen gescheiden ouders.  U bent in staat om patronen te ontdekken en hierin te kunnen sturen. Hierbij blijft u zelf aan het roer om op deze wijze het belang van het kind te kunnen dienen vanuit uw rol en positie

Duur:
1 dagdeel van 4 uur (onderdeel van een training van 3 dagdelen, echter ook apart te volgen)

Materiaal:
Hand-outs waarin inhoudelijke informatie op basis van de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut wordt gegeven

Aantal deelnemers:
Maximaal 12 deelnemers (gezien het interactieve karakter)

Module Communiceren met gescheiden ouders en kinderen/jongeren (verdieping, 2 dagdelen)

Doelstelling:
Na het volgen van deze training herkent u de onderdelen van moeizaam verlopende communicatie tussen gescheiden ouders.  U bent in staat om patronen te ontdekken met name ook destructieve patronen. Verder bent u in staat om in uw contacten met beide ouders aan hen te spiegelen welk beroep zij hierbij op u doen (c.q. u trachten in hun kamp te trekken). U kunt hierbij aangeven wat u anders wilt teneinde het belang van hun kind te kunnen dienen vanuit uw rol en positie.

Tevens kunt u in uw gesprekken met het kind/jongere begrip tonen voor hun (lastige) positie, hun loyaliteitsconflict en een luisterend oor hebben voor hun wensen.

In uw gesprekken met ouders kunt u aangeven wat u signaleert in het gedrag van hun kind/jongere (zonder de vertrouwelijkheid in het geding te laten zijn).

Duur:
2 dagdelen (met huiswerk-opdracht  in de tussenliggende periode). Onderdeel van een training van 3 dagdelen, apart te volgen, maar verdient de voorkeur om eerst dagdeel 1 (basis) te hebben gevolgd.

Materiaal:
Hand outs en verwijzing naar literatuur

Aantal deelnemers:
Maximaal 12 deelnemers (gezien het interactieve karakter van de training)

 1. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 2. Rechten en plichten van gescheiden ouders
 3. Do’s and Don’ts als professional

Doelstelling:
Na het volgen van de training weet u waar u zich aan heeft te houden wat betreft het verschaffen van informatie aan gescheiden ouders.U weet wat een “uitzondering” op de regel kan zijn.

U weet welke risico’s u kunt vermijden. U ontvangt informatie over uitspraken die gedaan zijn door de Klachtencie’s en gepubliceerde tuchtrechtuitspraken door de Stichting KwaliteitsregisterJeugd (SKJ) aangaande dit onderwerp.

Duur:
1 dagdeel van 4 uur (onderdeel van een training van 2 dagdelen, apart te volgen)

Materiaal:
Hand outs met informatie over wet- en regelgeving en een aantal relevante uitspraken van de Klachtencie’s en tuchtrechtuitspraken SKJ die aansluit bij uw praktijksituatie

Aantal deelnemers:
Minimaal 12 – maximaal 20 deelnemers

 1. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 2. Rechten en plichten van gescheiden ouders

Doelstelling:
Na het volgen van de training weet u waar u zich aan heeft te houden wat betreft het verschaffen van informatie aan gescheiden ouders en hun vertegenwoordigers. U weet wat een “uitzondering” op de regel kan zijn

U weet welke risico’s u kunt vermijden. Er wordt verdiepend ingegaan op uitspraken die gedaan zijn door de Klachtencie’s en gepubliceerde tuchtrechtuitspraken door de Stichting KwaliteitsregisterJeugd (SKJ) aangaande dit onderwerp.

Tevens wordt u een model aangereikt voor het houden van een Moreel beraad wat als steun- en hulpmiddel gebruikt kan worden in praktijksituaties waarin u een botsing van (voor u even zwaar wegende) waarden ervaart. In een praktische oefening kunt hiermee reeds kennis maken aan de hand van een door u ingebrachte casus of in de training beschikbare casus.

Duur:
1 dagdeel van 4 uur (onderdeel van een training van 2 dagdelen, apart te volgen, maar het verdient de voorkeur om beide onderdelen van de training te volgen voor optimaal   leerrendement)

Materiaal:
Hand outs met informatie over wet- en regelgeving en een aantal relevante uitspraken van de Klachtencie’s en tuchtrechtuitspraken SKJ die aansluit bij uw praktijksituatie

Aantal deelnemers:
Minimaal 12 – maximaal 20 deelnemers

Nadrukkelijk advies:
eerst volgen van basis 1 training

DIT LIJKT MIJ WEL WAT!

CONTACT
OPNEMEN?

Intercollegiaal

Praktijk voor mediation,
coaching en training
Van Dam van Isseltweg 9
4191KC Geldermalsen

mr. S. E. P. C. Fehr (Shirley)
Tel: 06 – 57 99 18 21
e-mail: info@intercollegiaal.nl
shirleyfehr@intercollegiaal.nl

In samenwerking met:
Korver Mediation
Kind uit de Wind

Twijfel niet..